KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

Telefon tajništva Šolskega centra Slovenj Gradec: 02 884 65 00

Spletni naslov: www.sc-sg.si

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: mag. Gabrijela Kotnik

Direktorica: mag. Gabrijela Kotnik

Ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Ravnatelj Srednje zdravstvene šole: Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Ravnatelj Gimnazije: Alenka Kac Herkovič, prof.

Ravnateljica Višje strokovne šole: mag. Janja Razgoršek

Datum prve objave kataloga: Avgust 2006

Datum zadnje spremembe kataloga: Maj 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.sc-sg.net/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 08:00 – 14:00.

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram organa >>

Opis delovnega področja organa:

Šolski center Slovenj Gradec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec z dne 2. 8. 2012. Šolski center Slovenj Gradec je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene z aktom o ustanovitvi.

Delovno področje je določeno v Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec z dne 2. 8. 2012 in sicer:

 • Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • Srednješolsko splošno izobraževanje
 • Srednje strokovno izobraževanje
 • Višje strokovno izobraževanje
 • Dejavnost knjižnic

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, oziroma jih lahko opravlja, se opravljajo z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenim z zakonom.

a Seznam notranjih organizacijskih enot

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi sestavljajo sledeče enote:

Ravnatelj: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Telefon: 02 88 46 501

e-pošta: srednja.solasgmuta@sc-sg.si

Ravnatelj: Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Telefon: 02 88 46 540

e-pošta: zdravstvena@sc-sg.si

Ravnatelj: Alenka Kac Herkovič, prof.

Telefon: 02 88 46 540

e-pošta: gimnazija@sc-sg.si

Ravnateljica: mag. Janja Razgoršek

Telefon: 02 88 46 502

e-pošta: visja.sola@sc-sg.si

 1. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: direktorica mag. Gabrijela Kotnik

 • Tel: 02 884 65 00
 • Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
 • E-mail: tajnistvo@sc-sg.si
 1. c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS)

Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na:

Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisi EU:   Evropski register predpisov https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

 1. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/

Splošni akti zavoda:

vzgojno-izobraževalnem zavodu;

 • Hišni red in šolska pravila (SSSGM, Gimanzija, Zdravstvena, Višja)
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja (SSSGM, Gimanzija, Zdravstvena, Višja)
 • Šolska publikacija (SSSGM, Gimanzija, Zdravstvena, Višja)
 • Vpis v izobraževanje odraslih
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov;
 • Požarni red;
 • Pravilnik o ugotavljanju prepovedanih substanc;
 • Register tveganj;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravila šolske prehrane;
 • Pravila šolskega sklada;
 • Poslovnik sveta zavoda.
 1. e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja;
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih;
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik;
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih dijakov;
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa dijaka perspektivnega ali vrhunskega športnika, kulturnika, raziskovalca;
 • Postopek izključitve dijaka iz šole.

Postopke vodimo skladno z upravnim postopkom.

 1. f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

 1. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja;

Seznam zbirk

2.i  Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Slovenj Gradec.

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZUradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6.člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/16)

Katalog je dostopen na spletnem naslovu Šolski center Slovenj Gradec: Katalog informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih tajništva, to je vsak delavnik od 08:00 do 14:00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 1. STROŠKOVNIK

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno  s 16., 17. in 18. členom  Uredbe posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je dosegljiva na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

 1. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • vpisni pogoji

 

Dostopnost